Cilj

CILJ

 

Fizička aktivnost jeste jedna od dokazanih normi kvaliteta života svih ljudi, svih uzrasta, u svim sredinama. Dakle fizička kultura bi morala da bude u fokusu svih onih pojedinaca koji vode računa o kvalitetu svog života, i svih ustanova, svih nivoa vaspitanja i obrazovanja. Upravo one bi mogle i morale, da uvažavajući značaj kojim fizička aktivnost doprinosi kvalitetu čovekovog života, doprinose afirmaciji onih stilova života koji podrazumevaju visoku integrisanost fizičkih aktivnosti u sadržaje slobodnog vremena. Posebno onih ustanova vaspitanja i obrazovanja koje edukuju mlade za stručni rad u oblastima fizičkog vaspitanja i sporta. Time motivisan Fakultet za sport i turizam neguje svoj senzibilitet za sadržaje fizičkih aktivnosti koji doprinoseći zdravlju, doprinose kvalitetu života čoveka verujući da time može da doprinese podsticanju na takvo vežbanje.

Ovaj BLOG ima za cilj da podrži nameru Fakulteta za sport i turizam da afirmiše svoje i tuđe nalaze o značaju fizičkog vežbanja, o različitim sadržajima i metodama fizičkog vežbanja, o čitavom nizu pitanja, predloga, idejama koje bi mogle da doprinesu da fizičko vežbanje doprinosi ostvarivanju svoje osnovne misije: DOPRINOSU KVALITETU ŽIVOTA DANAŠNJEG ČOVEKA.

Ovaj BLOG će živeti toliko koliko to svojim doprinosom to budu želeli i oni koji će ga pripremati i oni koji će ga pratiti. I svi će u njemu moći učestvovati i oni koji vežbaju i kvalitetno žive i oni koji ne vežbaju, ali imaju pitanja ili sumnji. Bilo bi dobro da BLOG doprinese da onih prvih biva sve više.